Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 

ATM Medic, s.r.o., IČO: 52 880 061, so sídlom: 1. Mája 1207, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

Všeobecné ustanovenia

 

1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako len „VOP“) vydáva spoločnosť ATM Medic, s.r.o., IČO: 52 880 061, so sídlom: 1. Mája 1207, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sro, vložka č. 73939/L (ďalej len “Poskytovateľ”).

 

2.     Poskytovateľ je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa v rámci predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri zaoberá poskytovaním služieb v oblasti farmaceutického a medicínskeho prostredia.

 

3.     Poskytovateľ vydáva tieto VOP s cieľom úpravy práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je poskytovanie služieb v oblasti farmaceutického a medicínskeho prostredia (ďalej len “služby”), ak poskytovateľom služby je spoločnosť spoločnosť ATM Medic, s.r.o.. Tieto VOP Poskytovateľa sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovyteľom a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej sa služba poskytuje (ďalej len “Klient”) s odkazom na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka. Odchylné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou, inak sú neplatné.

 

4.     Právne vzťahy založené Zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a týmito VOP. V prípadoch, kedy na daný právny vzťah založený Zmluvou nie je možné aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, spravuje sa daný právny vzťah ustanoveniami ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky a týmito VOP.

 

5.     Klient je povinný sa pred uzatvorením Zmluvy oboznámiť s VOP Poskytovateľa Tieto VOP platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, týkajúce sa poskytnuia služieb, a to od okamihu uzatvorenia Zmluvy až do okamihu úplného splnenia všetkých záväzkov, ktoré pre zmluvné strany z uzatvorenej Zmluvy vyplývajú alebo inak súvisia. Zaslaním/vykonaním objednávky je Klient viazaný týmito VOP Poskytovateľa, vyjadruje s nimi svoj bezvýhradný súhlas a zaväzuje sa nimi spravovať v rámci právneho vzťahu s Poskytovateľom. Súhlas s týmito VOP je možné vyjadriť aj iným spôsobom, a to najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi zmluvnými stranami, na základe ktorej dôjde k objednaniu poskytnutia služieb Klientom od Poskytovateľa.

 

6.     Obchodné podmienky Klienta platia iba v prípade, že Poskytovateľ výslovne v písomnej forme v Zmluve akceptoval, že obchodné podmienky Klienta majú prednosť pred znením VOP Poskytovateľa. V opačnom prípade majú VOP Poskytovateľa prednosť pred znením obchodných podmienok Klienta.

 

7.     Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke, pričom zmenené VOP sa neuplatnia na právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia VOP na internetovej stránke.

 

8.     V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VOP alebo Zmluvy nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí Zmluvy.

 

Objednávka/Zmluva

 

9.     Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany na základe objednávky Klienta a jej akceptáciou Poskytovateľom. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon Klienta smerujúci voči Poskytovateľovi s cieľom poskytnutia služby od Poskytovateľa. Doručená objednávka sa považuje za návrh Zmluvy. Zmluvou sa rozumie aj rámcová zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Klientom, predmetom ktorej je poskytnutie služieb.

 

10.   Objednávku zasiela Klient Poskytovateľovi v písomnej podobe, t.j. listom, faxom alebo e-mailom. Za uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe objednávky sa považuje aj telefonická objednávka a ústna osobná objednávka s následným poskytnutím službieb Klientovi s potvrdením dodania služieb v dodacom liste. Pri uplatnení objednávky musí Klient uviesť všetky informácie, ktoré môžu ovplyvniť plynulý priebeh poskytnutia služieb; Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré Klientovi vzniknú vinou vecne alebo časovo nepresne špecifikovanej objednávky. 

 

11.   Po akceptovaní objednávky sa považuje Zmluva za riadne uzavretú. Predmetom Zmluvy je povinnosť Poskytovateľa poskytnúť služby Klientovi a povinnosť Klienta riadne a včas prevziať poskytované služby od Poskytovateľa, poskytnúť mu súčinnosť potrebnú pri poskytovaní služieb a zaplatiť za poskytnutie služieb Poskytovateľovi dohodnutú cenu za podmienok, v rozsahu, spôsobom a vo výške popísanej v Zmluve a v týchto VOP, ako aj plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP.

 

12.   Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Klientovi služby v dohodnutom druhu, rozsahu a v termíne v zmysle uzavretej Zmluvy a týchto VOP.

 

13.   Ak Poskytovateľ potvrdil návrh Zmluvy, ale s písomnými výhradami, dodatkami, obmedzeniami alebo inými zmenami je tento návrh odmietnutím pôvodného návrhu a považuje sa za nový návrh Zmluvy smerujúci od Poskytovateľa ku Klientovi. Až bezvýhradným potvrdením nového návrhu Poskytovateľom dôjde k uzavretiu Zmluvy.

 

14.   K zrušeniu Zmluvy po jej uzavretí (resp. jej časti) môže dôjsť už len s písomným súhlasom Poskytovateľa. Žiadosť o zrušenie (storno) Zmluvy (resp. jej časti) je Klient povinný uskutočniť písomne - listom, faxom, alebo emailom doručeným Poskytovateľovi. V prípade, že k zrušeniu Zmluvy dôjde ešte pred poskytnutím prvej čiastkovej služby Poskytovateľom Klientovi, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Klientovi storno poplatok vo výške 10% z celkovej dohodnutej ceny za poskytnutie služieb. Ak dôjde k zrušeniu Zmluvy (resp. jej časti) neskôr, t.j. po poskytnutí prvej čiastkovej služby na základe Objednávky Klientovi, je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za dovtedy poskytnuté služby, vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím týchto služieb.

 

 

Cena za poskytnutie služieb a platobné podmienky

 

15.   Klient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie služieb cenu za poskytnutie služieb, ktorej výška je dohodnutá zmluvnými stranami v Zmluve. Ak nie je cena za poskytnutie služieb výslovne dohodnutá v Zmluve, platí cena za poskytnutie služieb uvedená v cenovej ponuke Poskytovateľa alebo cena za poskytnutie služieb uvedená v objednávke Klienta, ak cenová ponuka Poskytovateľa nebola vyhotovená.

 

16.   Cena za poskytnutie služieb sa určuje v mene EUR. Pokiaľ by aj cena za poskytnutie služieb bola dohodnutá v inej mene, fakturácia sa uskutoční v mene EUR na základe kurzu „ECB“ platného predošlý deň ku dňu fakturácie.

 

17.   Po akceptovaní objednávky je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Klienta zloženie zálohy až do výšky 90% dohodnutej ceny za poskytnutie služieb. Poskytovateľ prijatie zálohy náležite potvrdí a vystaví požadované daňové a iné doklady. V prípade, ak Klient nezloží zálohu v lehote požadovanej Poskytovateľom, je Poskytovateľ oprávnený odoprieť poskytnutie služieb až do času jej zloženia, pričom sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností či záväzkov.

 

18.   Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutie služieb je faktúra, ktorá je zároveň daňovým dokladom. Poskytovateľ doručí faktúru Klientovi pri poskytnutí služby, resp. po ich poskytnutí. Faktúry za služby poskytnuté Poskytovateľom sú splatné v lehote 14 dní odo dňa ich vystavenia, ak nie je v Zmluve, cenovej ponuke alebo v inom písomnom dokumente dohodnuté inak. Poskytovateľ si vyhradzuje právo fakturovať aj čiastkové poskytnutie služieb.

 

19.   Námietky k platobnému podkladu/faktúre je potrebné oznámiť Poskytovateľovi v lehote ich splatnosti, inak na ne Poskytovateľ nemusí prihliadať. V prípade vznesenia námietok je Klient povinný uviesť, čo považuje za neoprávnenú fakturáciu a ako žiada faktúru opraviť. Pokiaľ Klient neuvedie relevantné dôvody, samotné vrátenie faktúry sa považuje za bezvýznamné a nemá žiadne právne účinky. V prípade oprávneného vrátenia faktúry zaniká pôvodná lehota splatnosti a nová 14 dňová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa vystavenia opravenej faktúry.

 

20.   Cena za poskytnutie služieb sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa, pokiaľ je uhrádzaná prostredníctvom banky.

 

21.   V prípade, že Klient je v omeškaní so zaplatením ceny za poskytnutie služieb je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0.05% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania bez potreby osobitného upozornenia.

 

22.   V prípade, že Klient je v omeškaní so zaplatením ceny za poskytnutie služieb alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku o viac ako 10 dní je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Predávajceho na jej zaplatenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre ktorú je dohodnutá zmluvná pokuta.

 

23.   Pri omeškaní Klienta so zaplatením ceny za poskytnutie služieb alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku je Poskytovateľ okamžite bez ďalšieho oprávnený voči Klientovi:

a)     odobrať zmluvne dohodnuté zľavy, rabaty, skontá, bonusy a všetky ostatné zmluvné benefity, a/alebo

b)     pozastaviť akékoľvek dodávky služieb bez potreby osobitného upozornenia až do času realizovania úhrady dlžnej sumy zo strany Klienta.

Takéto pozastavenie plnenia povinností či záväzkov a/alebo odobratie benefitov nie je zo strany Poskytovateľa porušením zmluvných či iných povinností a zároveň sa pri takomto pozastavení plnenia povinností či záväzkov nedostáva Poskytovateľ do omeškania s plnením povinností či záväzkov. Poskytovateľ je zároveň zbavený zodpovednosti za všetky a akékoľvek finančné straty, finančné záväzky voči tretím osobám alebo škodu alebo inú majetkovú ujmu, ktoré vznikli alebo vzniknú Klientovi v súvislosti s nedodaním alebo pozastavením plnení Poskytovateľom z dôvodu nedodržania akéhokoľvek záväzku Klienta voči Poskytovateľovi.

 

24.   Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam Klienta. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Klientovi na tretiu osobu. Klient nemá právo akékoľvek svoje nároky voči Poskytovateľovi zo Zmluvy postúpiť tretej strane.

 

25.   Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Klient dostane do omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči Poskytovateľovi o viac ako 30 dní, a to i za čiastkové dodávky a opakujúce sa plnenie (podstatné porušenie Zmluvy). Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením prejavu vôle Poskytovateľa o odstúpení od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú nároky Poskytovateľa na zaplatenie zmluvných pokút, náhrad škôd a iných sankcií uvedených v zmluve a v týchto VOP Poskytovateľa.

 

Poskytnutie služby. Dodacie podmienky

 

26.   Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v dohodnutom čase, rozsahu, kvalite a v mieste poskytnutia služieb dohodnutom v Zmluve (príp. objednávke, cenovej ponuke Poskytovateľa alebo v inom písomnom dokumente, s ktorého obsahom boli Poskytovateľ aj Klient vopred oboznámení). Pokiaľ to neodporuje Zmluve, objednávke Klienta alebo cenovej ponuke Poskytovateľa, Poskytovateľ je oprávnený aj na čiastkové poskytnutie služieb a Klient je povinný poskytované služby prevziať a za účelom ich poskytnutia poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.

 

27.   Spôsob poskytnutia služby, výstup poskytnutej služby realizovaný Poskytovateľom pre Klienta alebo spracovaný pre Klienta závisí od charakteru služby poskytovanej Poskytovateľom objednanej Klientom. Ak súčasťou služby poskytnutej Poskytovateľom Klientovi je výstup v tlačenej forme, príp. zachytený na nosiči dát, odovzdá Poskytovateľ tento výstup Klientovi v termíne dohodnutom v Zmluve, alebo uvedenom v objednávke Klienta alebo v cenovej ponuke Poskytovateľa.

 

28.   Rozsah služieb objednaný Klientom, ako aj termín/termíny poskytnutia služieb Klientovi sú pre zmluvné strany záväzné a Klient je povinný tento rozsah poskytovaných služieb v dohodnutom termíne/termínoch poskytnutia služieb prevziať. V prípade, že v termíne/termínoch poskytovania služieb Klient neprevezme ním objednaný rozsah služieb, je povinný uhradiť Poskytovateľovi škodu a všetky náklady spojené s poskytnutím služieb (cenu za poskytnutie služieb, náklady na cestovné a pod.). 

 

29.   Klient je povinný potvrdiť prevzatie Poskytovateľom poskytovaných služieb (aj čiastkovo poskytovaných služieb) v mieste a čase poskytovania služieb dohodnutom v Zmluve alebo uvedenom v objednávke Klienta alebo cenovej ponuke Poskytovateľa v dodacom doklade (dodací list, výkaz výkonu, časová a vecná špecifikácia úkonov a pod.). V dodacom doklade zmluvné strany vyznačia tiež odovzdanie a prevzatie výstupu realizovaného v tlačenej forme, príp. zachyteného na nosiči dát, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Potvrdenie prevzatia Poskytovateľom poskytovaných služieb Klient vykoná osobne vlastnoručným podpisom na príslušnom dodacom doklade. Dodací doklad je v mene Klienta oprávnená podpísať akákoľvek osoba preukázateľne poverená Klientom. Ak Klient ani osoba ním poverená na prevzatie poskytovaných služieb nie sú prítomní v mieste a čase poskytovania služieb, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť poskytnúť služby, pričom Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi v plnom rozsahu škodu tým vzniknutú a náklady s tým súvisiace (najmä dohodnutú cenu poskytovaných služieb, náklady na cestovné a pod.)

 

30.   Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné poskytnutie služieb, najmä mu oznámiť všetky potrebné informácie, predložiť mu potrebné podklady a jasne a presne formulovať požiadavky na poskytované služby. Posytovateľ nezodpovedá za nesprávnosť a neadekvátnosť poskytnutej služby, pokiaľ bola spôsobená nedostatkom súčinnosti na strane Klienta, najmä neposkytnutím potrebných informácií, poskyntutím neúplných informácií, predložením nesprávnych alebo neúplných podkladov, ako aj nesprávne a nejasne formulovanými požiadavkami Klienta na poskytované služby.

 

31.   Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s vynaložením odbornej starostlivosti prostredníctvom kvalifikovaných, osobitne vyškolených osôb.

 

32.   Ak služba poskytnutá Poskytovateľom Klientovi na základe Zmluvy (objednávky Klienta, cenovej ponuky Poskytovateľa) zahŕňa výsledok tvorivej duševnej činnosti (autorské dielo), ktoré podlieha ochrane zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), udeľuje Poskytovateľ Klientovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na užívanie tohto autorského diela bez časového obmedzenia na účely využívania tohto autorského diela, ktoré je súčasťou poskytnutej služby Klientom. Klient nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny a úpravy autorského diela, vytvárať jeho kópie alebo nahrávky, šíriť originál, kópie alebo nahrávky autorského diela predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, udeliť sublicenciu na užívanie autorského diela alebo inak použiť autorské dielo v rozpore s týmito VOP, Zmluvou alebo Autorským zákonom. Klient licenciu na použitie autorského diela podľa tohto bodu VOP prijíma.

 

Zodpovednosť zmluvných strán

 

33.   Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytnutej služby, ktoré mala poskytnutá služba pri jej prevzatí Klientom, ak bola vada poskytnutej služby spôsobená porušením povinnosti Poskytovateľa, príp. osôb poverených poskytovaním služby Poskytovateľom.

34.   So zreteľom na charakter poskytovaných služieb je Klient oprávnený oznámiť Poskytovateľovi vady poskytovanej služby, ktoré zistil, bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od poskytnutia služby, a to písomne s uvedením konkrétnej služby poskytovanej Poskytovateľom Klientovi, ktorej sa reklamácia týka, a presne vymedzených a podrobne opísaných vád vytýkaných poskytovanej službe. Každá písomná reklamácia musí obsahovať číslo Zmluvy, príp. objednávky, číslo dodacieho listu, dátum a miesto poskytnutia reklamovanej služby alebo iného dodacieho dokladu, číslo faktúry (ak už bola za poskytnutie danej služby vystavená faktúra). Ak reklamácia nebude obsahovať uvedené náležitosti, príp. nebude vyhotovená v písomnej forme, nemusí na ňu Poskytovateľ prihliadať.

 

35.   Nároky Klienta z vád poskytnutej služby v prípade opodstatnenej a uznanej reklamácie sú obmedzené na zľavu z ceny za poskytnutie služby a doplnenie poskytnutých služieb, pokiaľ je to možné a účelné.

 

36.   Pokiaľ je reklamácia neoprávnená (Poskytovateľ nezodpovedá za vady poskytnutej služby), Klient znáša všetky náklady, ktoré Poskytovateľ vynaložil na riešenie predmetnej reklamácie, min. však vo výške 100 eur (manipulačný poplatok).

 

37.   Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu vo forme škody alebo ušlého zisku, ktoré Klientovi vznikli v dôsledku použitia či spracovania služby poskytnutej Poskytovateľom, ako aj v dôsledku použitia či spravovania výstupu alebo informácie získanej na základe Poskytovateľom poskytnutej služby.

 

Ochrana osobných údajov

 

38.   Poskytovateľ dodržiava pri spracovaní osobných údajov pravidlá bezpečnosti spracúvania a za tým účelom prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ich ochranu. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania.

 

39.   V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“),  a v súlade s ustanovením § 19 až § 28 zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“), touto cestou Poskytovateľ poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ:

ATM Medic, s.r.o., so sídlom: 1. Mája 1207, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 880 061, email: info@atmmedic.sk, telefonický kontakt: 09

               zodpovedná osoba: Mgr. Alžbeta Kubalková , 0919 218 732

 

Dotknutá osoba:

fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracované / klienti / zákazníci Prevádzkovateľa / osoba, v prospech ktorej má byť poskytnuté plnenie Prevádzkovateľom na základe údajov poskytnutých od Klienta

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

titul, meno, priezvisko, bydlisko/miesto podnikania, adresa na doručovanie, fakturačná adresa, telef. č., email, IČO

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa neprenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre jednotlivé účely spracúvania.

Prevádzkovateľ nezískava osobné údaje priamo dotknutej osoby, v prípade, ak iná osoba objedná v prospech dotknutej osoby tovar alebo službu u Prevádzkovateľa. 

 

Získané osobné údaje budú poskytnuté nasledovnej kategórii príjemcov:

pracovníci Prevádzkovateľa alebo sprostredkovatelia v rámci plnenia ich úloh pre Prevádzkovateľa, spolupracujúca advokátska kancelária/advokát, finančná správa, osobne a majetkovo prepojené spoločnosti/fyzické osoby s Prevádzkovateľom, ak je to nevyhnutné pre ich vzájomnú spoluprácu, kuriérske a doručovateľské spoločnosti

 

Účel spracúvania, právny základ spracúvania, doba uchovania osobných údajov:

 

     účel: vykonanie opatrení (dojednanie podmienok) na základe objednávky dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy / spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy: najmä: identifikácia klienta/zákazníka/dotknutej osoby na základe jeho objednávky za účelom dojednania podmienok zmluvy, uzatvorenia zmluvy, plnenie jednotlivých povinností a záväzkov Prevádzkovateľa a klienta vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv, ako aj na účely prípadnej reklamácie poskytnutých služieb zo strany dotknutých osôb. Osobné údaje sú spracúvané a uchované po dobu trvania Zmluvy a nevyhnutný čas po jeho skončení.

Právny základ: Zmluva a predzmluvné vzťahy (čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia)

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou pre uzatvorenie a plnenie podľa Zmluvy.Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v uvedenom rozsahu a v prípade, ak by dotknutá osoba odmietla poskytnúť osobné údaje v uvedenom rozsahu, nedošlo by k uzatvoreniu Zmluvy a stranám by nevznikli práva a povinnosti zo Zmluvy.

 

      účel: spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa v súvislosti so Zmluvou - účinná obhajoba prevádzkovateľa v prípade súdneho sporu. Osobné údaje budú spracované a uchované po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia trvania Zmluvy, a v prípade konania pred súdom, správnym orgánom, políciou či iným orgánom verejnej moci, táto doba sa predlžuje až do právoplatného skončenia veci a v prípade vedenia exekúcie, až do jej ukončenia.

Právny základ: oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia)

 

       účel: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa: pre potreby účtovníctva (spracovanie účtovných dokladov), plnenie daňových povinností a archivačných povinností (správa registratúry), plnenie iných zákonných povinností prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracované a uchované: (i) po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, (ii) po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia trvania Zmluvy/vystavenia daňového dokladu.

Právny základ: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

              Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

 

              Dotknutá osoba má pri spracúvaní jej osobných údajov prevádzkovateľom, nasledovné práva:

 

      Právo byť informovaný o spracúvaní osobných údajov – právo dotknutej osoby, ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k jej osobným údajom a ďalšie informácie o spracúvaní jej osobných údajov a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva; prevádzkovateľ je oprávnený účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti s jej žiadosťou o kópiu osobných údajov.

      Právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona) – právo vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj.

      Právo na opravu osobných údajov (§ 22 Zákona) – právo dotknutej osoby žiadať opravu nesprávnych príp. neúplných osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva.

      Právo na výmaz osobných údajov (§ 23 Zákona) – právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení alebo v Zákone, najmä ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich prevádzkovateľ získal ale spracúval; ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na ich spracúvanie; ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak prevádzkovateľ spracúval osobné údaje nezákonne; ak je dôvodom na výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

      Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 Zákona) – právo dotknutej osoby žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení alebo v Zákone.

          Právo na prenosnosť osobných údajov  (§ 26 Zákona) – právo dotknutej osoby získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v Nariadení a Zákone.

           Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (§ 27 Zákona) – právo dotknutej osoby namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane práva namietať proti profilovaniu, namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

       Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania (§ 28 Zákona) – právo dotknutej osoby namietať, aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

          Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – právo dotknutej osoby vždy a kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak prevádzkovateľ tieto jej osobné údaje spracúva na základe ňou udeleného súhlasu.

       Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – právo dotknutej osoby, alebo inej osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom, podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 zák.č.18/2018 Z.z., Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk .

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

 

Dotknutá osoba môže svoje vyššie uvedené práva uplatňovať u prevádzkovateľa alebo priamo u zodpovednej osoby .

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie a oznámenia a opatrenia bezodplatne, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie v listinnej podobe alebo elektronicky, spravidla v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná. Dotknutá osoba môže požiadať, aby jej informácie boli poskytnuté ústne, v takom prípade môže prevádzkovateľ žiadať preukázanie totožnosti dotknutej osoby.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Záverečné ustanovenia

 

40.   Pokiaľ tieto VOP stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme, s výnimkou odstúpenai od Zmluvy.

 

41.   Prípadné spory vzniknuté medzi Klientom a Poskytovateľom z uzatvorenej Zmluvy, sa zmluvné strany pokúsia riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami.

 

42.   Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že rozhodným právom, ktorým sa bude spravovať ich právny vzťah založený Zmluvou a týmito VOP je slovenské právo. Miestne príslušným súdom pre všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie, je vecne príslušný súd v mieste sídla Poskytovateľa

 

43.   Tieto VOP Poskytovateľa sú platné od 1.2.2020. Všetky zmeny a doplnky týchto VOP sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle Poskytovateľa: www.atmmedic.sk.

 

 

TOP